Lên đầu trang

Giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp bị thiệt hại do quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành gây ra? Đơn khởi kiện yêu cầu bồi trường tại tòa án gồm những nội dung gì?

Gửi bởi: Mai

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại
Khoản 2 Điều 7 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính như sau: “2. Trường hợp trong vụ án hành chính có yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chưa có điều kiện để chứng minh thì Tòa án có thể tách yêu cầu bồi thường thiệt hại để giải quyết sau bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.
Như vậy, theo nội dung quy định trên, việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính có thể được tách để giải quyết bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
Về thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường thiệt hại, Điều 53 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định như sau:
1. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của người yêu cầu bồi thường hoặc nơi đặt trụ sở của bị đơn theo lựa chọn của người yêu cầu bồi thường là Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm yêu cầu bồi thường trong trường hợp bị đơn là các cơ quan sau đây:
a) Cơ quan quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33 của Luật này;
b) Cơ quan quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 33 của Luật này ở cấp huyện và cấp xã;
c) Cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, cơ quan thi hành án cấp huyện.
2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú, làm việc của người yêu cầu bồi thường hoặc nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại theo lựa chọn của người yêu cầu bồi thường là Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này”.
Căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với trường hợp doanh nghiệp yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành gây ra, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của UBND tỉnh gây thiệt hại là Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm yêu cầu bồi thường.
2. Những nội dung cần có trong đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường tại Tòa án
Khoản 5 Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định:  “Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án được thực hiện theo quy định tại Mục này; trường hợp Mục này không quy định thì áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”.
Về nội dung đơn khởi kiện, khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau:
4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện”.
Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại tại Tòa án đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành gây ra thì doanh nghiệp cần phải làm đơn khởi kiện với đầy đủ các nội dung nêu trên.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#