• Thông tư 34/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân họ gửi về

  10/02/1983

  10/02/1983

 • Thông tư 9/TTLB-NgT-NH

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân gửi về

  31/01/1983

  31/01/1983

 • Thông tư 62/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25-CP ngày 21/1/1981 của Hội đồng Chính phủ

  30/08/1982

  01/01/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 10/TT-LB

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 88-HĐBT ngày 24/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về lập quỹ nuôi rừng

  13/03/1982

  01/01/1982

 • Thông tư liên tịch 26/TT-LB

  Hướng dẫn thi hành chính sách đầu tư xây dựng các vùng kinh tế lâm nghiệp theo Quyết định số 95-CP ngày 27/3/1980 của Hội đồng Chính phủ

  17/07/1981

  17/07/1981

 • Thông tư liên tịch 16/TT-LB

  Hướng dẫn về việc xác định vốn lưu động định mức phù hợp với việc cải tiến công tác phân phối lưu thông

  09/07/1981

  09/07/1981

 • Thông tư 5/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 32-CP ngày 31/1/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam

  05/05/1980

  01/06/1980

 • Thông tư liên tịch 770-TT/LB

  Hướng dẫn thi hành một số điều khoản có liên quan đến công tác ngân hàng và tài chính trong Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định 54-CP ngày 10-03-1975 của Hội đồng Chính phủ

  10/06/1976

  25/06/1976

 • Thông tư liên tịch 41-TT/LB

  Về việc khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm 1975

  10/12/1975

  10/12/1975

 • Chỉ thị 9-CT/NH

  Về việc cho vay đối với các xí nghiệp sản xuất công nghiệp của thương binh

  30/04/1975

  15/05/1975

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.