• Nghị quyết Không số

  Về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội

  06/07/1960

  21/07/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 19/CP

  Về chính sách đối với cho thuê nhà cửa tư nhân ở các thành phố và thị xã

  29/06/1960

  01/07/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 12/LĐTT

  Về việc hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Nghị định 8/CP ngày 18/4/1960 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước

  20/05/1960

  04/06/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 7/CP ngày 18/4/60 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp phát sổ lao động

  16/05/1960

  31/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 11/SL

  Công bố Luật Nghĩa vụ quân sự

  28/04/1960

  28/04/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 292/TT-VT-2

  Về việc giải thích và hướng dẫn chi tiết về việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành Công an

  25/04/1960

  10/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 8/CP

  Về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước

  18/04/1960

  03/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 7/CP

  Về việc cấp sổ lao động cho người trong biên chế Nhà nước

  18/04/1960

  03/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 96-TTg

  Quy định tạm thời về quan hệ giữa tài vụ xí nghiệp công tư hợp doanh và dự toán nhà nước

  15/04/1960

  30/04/1960

 • Nghị quyết Không số

  Về kế hoạch Nhà nước năm 1960

  15/04/1960

  30/04/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.