• Nghị định 70/2020/NĐ-CP

  Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

  28/06/2020

  31/12/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 69/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

  24/06/2020

  01/07/2020

 • Nghị định 68/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  24/06/2020

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 67/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

  15/06/2020

  10/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 66/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  11/06/2020

  01/08/2020

 • Nghị định 64/2020/NĐ-CP

  Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

  10/06/2020

  30/07/2020

 • Nghị định 65/2020/NĐ-CP

  Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

  10/06/2020

  15/06/2020

 • Nghị định 63/2020/NĐ-CP

  Quy định về công nghiệp an ninh

  08/06/2020

  01/08/2020

 • Nghị định 62/2020/NĐ-CP

  về vị trí việc làm và biên chế công chức

  01/06/2020

  20/07/2020

 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  29/05/2020

  ...

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.