• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/07/2004 Văn bản được ban hành 0971/2004/QĐ-BTM
18/08/2004 Văn bản có hiệu lực 0971/2004/QĐ-BTM
20/05/2005 Văn bản hết hiệu lực 0971/2004/QĐ-BTM
20/05/2005 Bị thay thế 1318/2005/QĐ-BTM
20/05/2005 Bị bãi bỏ 1318/2005/QĐ-BTM
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.