• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 162/2007/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2007 Văn bản được ban hành 162/2007/TT-BTC
29/01/2008 Văn bản có hiệu lực 162/2007/TT-BTC
28/02/2010 Bị bãi bỏ 1 phần 08/2010/TT-BTC Xem tại đây
28/02/2010 Được bổ sung 08/2010/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.