• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 52/2012/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/11/2012 Văn bản được ban hành 52/2012/QĐ-TTg
01/01/2013 Văn bản có hiệu lực 52/2012/QĐ-TTg
01/01/2016 Bị thay thế 1 phần 46/2015/QĐ-TTg Xem tại đây
01/02/2016 Văn bản hết hiệu lực 52/2012/QĐ-TTg
01/02/2016 Bị hết hiệu lực 63/2015/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.