• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 06/05/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 22/2000/TT-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/12/2000 Văn bản được ban hành 22/2000/TT-BTM
30/12/2000 Văn bản có hiệu lực 22/2000/TT-BTM
19/12/2001 Được bổ sung 26/2001/TT-BTM Xem tại đây
02/02/2005 Bị thay thế 1 phần 01/2005/TT-BTM Xem tại đây
02/02/2005 Được bổ sung 01/2005/TT-BTM
10/09/2005 Được bổ sung 16/2005/TT-BTM
06/05/2007 Văn bản hết hiệu lực 22/2000/TT-BTM
06/05/2007 Bị thay thế 04/2007/TT-BTM
06/05/2007 Bị bãi bỏ 04/2007/TT-BTM
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.