Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing

____________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 695/TTr-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Tài chính - Marketing là cơ sở giáo dục đại học bán công có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Trường Đại học Tài chính - Marketting cần thực hiện việc chuyển đổi loại hình sở hữu theo quy định của Luật Giáo dục và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Bán công Marketing chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Nhân