Sign In

QUYẾT ĐỊNH

_______

 

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiêu hủy tiền ban hành theo Quyết định

số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trị trong hệ thống ngân hàng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiêu hủy tiền ban hành theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Điều 6 được sửa đổi như sau:

"Hội đồng tiêu hủy do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập.

- Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;

- Phó Chủ tịch thường trực: Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;

- Các Phó Chủ tịch khác là Lãnh đạo một số Vụ, Cục có liên quan;

- Các Ủy viên gồm: Chi Cục trưởng Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, một số lãnh đạo cấp phòng của Cục Phát hành và Kho quỹ".

2. Khoản 3 Điều 11 được sửa đổi như sau:

"Tổ kiểm đếm được tạm ứng một số tiền (trong số tiền đã nhận từ Kho tiền tiêu hủy) để bù cho các bó tiền thiếu do thiếu tờ, lẫn loại tiền, tiền giả… Số tiền tạm ứng được bảo quản, theo dõi, ghi chép và quyết toán theo quy định. Số tiền tạm ứng còn lại được tiêu hủy vào thời điểm cuối cùng khi tiêu hủy loại tiền cùng mệnh giá".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Ngân hàng Nhà nước

Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Phụng