Sign In

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục mã số các cơ quan nhà nước

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành tạm thời danh mục mã số các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị cấp thẻ công chức để sử dụng trong quản lý đội ngũ công chức khi thi hành công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung