Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc qui định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu

của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các khoản thu phát sinh tại một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được phân phối theo tỷ lệ sau :

- Đối với các khoản thu hoàn thuế VAT: các cơ quan đại diện được sử dụng 100% để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các mục chi tương ứng.

- Đối với các khoản thu về dịch vụ cho thuê nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân; dịch vụ nhà khách, phòng trọ, đưa đón vận chuyển bằng ôtô; thu lãi tiền gửi ngân hàng; dịch vụ đặt hoặc mua hộ vé máy bay: 80% nộp vào Quỹ tạm giữ NSNN tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; 20% còn lại Cơ quan đại diện được sử dụng để:

+ Thanh toán các chi phí phát sinh khi cung cấp dịch vụ.

+ Lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Cơ quan đại diện.

Điều 2. Phần Cơ quan đại diện được sử dụng do Bộ chủ quản qui định, hướng dẫn và quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; Bãi bỏ Thông tư số 24/TC-TCĐN ngày 23/3/1993 của Bộ Tài chính qui định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 4. Các Bộ, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thi hành quyết định này./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm