Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

V/v quy định chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Lào Cai tại Tờ trình số 753/TTLN/TC - NH ngày 15/12/2003 về việc sửa đổi chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. I- Nay quy định chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1- Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách tỉnh khi vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai là các hộ nghèo có đủ các điều kiện sau đây:

- Có tên trong sổ hộ đói nghèo được lập theo quy định tại Quyết định số 111/QĐ-UB ngày 27/3/2003 (hoặc Quyết định sửa đổi QĐ 111/QĐ-UB ngày 27/3/2003) của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng sổ theo dõi hộ đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005.

- Sinh sống tại địa bàn các xã vùng II, vùng III.

- Khoản nợ vay còn đang trong hạn.

2- Mức hỗ trợ lãi suất:

2.1- Đối với hộ nghèo thuộc các xã nằm trong chương trình 135 và các thôn, bản khu vực III:

- Hỗ trợ 50% tổng số lãi vay phải trả tính theo lãi suất do Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương quy định.

- Địa bàn quy định:

Các xã trong danh sách xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới quy định tại quyết định 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và Quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các thôn, bản nằm trong các xã Khu vực II nhưng được quy định là thôn bản thuộc Khu vực III theo Thông tư số 41/UB-TT ngày 08/11/1998 cua Ủy ban Dân tộc và Miền núi.

2.2- Đối với hộ nghèo thuộc các xã Khu vực II:

- Hỗ trợ 30% tổng số lãi suất vay phải trả tính theo lãi suất do Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương quy định.

- Địa bàn quy định:

Các xã thuộc Khu vực II (trừ các xã và thôn bản thuộc Khu vực II nhưng nằm trong Chương trình 135 hoặc được quy định là thôn bản thuộc Khu vực III)

3- Thời gian thực hiện: Chính sách quy định tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/3/2004 đối với các khoản cho vay mới phát sinh cũng như đối với dư nợ cho vay có đến cuối ngày 29/02/2004 của các đối tượng đã nêu trên.

II- Đối với các hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại thời điểm trước ngày 01/3/2004, hiện đang được hỗ trợ lãi suất tiền vay nhưng không có tên trong sổ hộ đói nghèo theo quy định, thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ lãi suất tiền vay đối với khoản vay đã thực hiện từ trước ngày 01/3/2004, thời gian hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, mức hỗ trợ theo quy định tại quyết định này.

Điều 2. Giao cho Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Lào Cai hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2004, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim