Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về: Định mức khoán chi phí dịch vụ công ích đô thị; Quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ các công văn của Bộ Xây dựng: Công văn số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 về công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Công văn số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị; Công văn số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 219/TT-STC ngày 23/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về: Định mức khoán chi phí dịch vụ công ích đô thị; Quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường đô thị.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh