Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới năm 2010

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 7553/BCT-TMMN ngày 29 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý việc sử dụng 16.000 triệu đồng (mười sáu nghìn triệu đồng) từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2010 đã được Quốc hội phê duyệt để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới năm 2010.

Điều 2. Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Bộ Tài chính điều chỉnh, xác định cụ thể nội dung, nguyên tắc, mức hỗ trợ để làm căn cứ cho việc phê duyệt, quyết toán, cấp kinh phí thực hiện các đề án, nội dung của Chương trình phù hợp các cam kết trong WTO.

Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Chương trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng