Sign In

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ,công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ luật Laođộng ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào Điều 31 củaPháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Cánbộ, công chức quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, côngchức khi đến độ tuổi nghỉ hưu được xem xét kéo dài thêm thời gian công tác, baogồm các đối tượng sau:

1.Những người trực tiếp làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan của Đảng, Nhà nướcđược bổ nhiệm và hưởng bảng lương chuyên gia cao cấp quy định tại Nghị định số25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lươngmới của công chức, viên chức khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũtrang;

2.Những người có học vị tiến sĩ khoa học làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo;những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang trực tiếp nghiên cứu, giảngdạy theo đúng chuyên ngành ở các Viện, Học viện và các trường đại học;

3.Những người thực sự có tài năng được cơ quan, tổ chức, đơn vị thừa nhận, đangtrực tiếp làm việc theo đúng chuyên môn thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục - đàotạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, nghệ thuật.

Điều 2. Điềukiện kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức:

1.Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức thực sự có nhu cầu;

2.Cán bộ, công chức tự nguyện và có đủ sức khỏe để làm việc.

Điều 3.Nguyên tắc xét và thực hiện kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, côngchức:

1.Thực hiện nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2.Trong thời gian công tác kéo dài thêm, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnhđạo, quản lý;

3.Cán bộ, công chức có thời gian công tác kéo dài thêm nằm trong tổng số biên chếcủa cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 4.

1.Thời gian công tác kéo dài thêm của cán bộ, công chức có thể từ 01 năm đếnkhông quá 5 năm;

2.Hàng năm, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức có trách nhiệm xem xét lại nhu cầucủa cơ quan, tổ chức, đơn vị và sức khỏe của cán bộ, công chức để quyết địnhtheo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếptục kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức.

Điều 5. Thủtục, trình tự xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức:

1.Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý công táccán bộ, công chức có trách nhiệm xác định nhu cầu, đánh giá tài năng, sức khỏecủa cán bộ, công chức sẽ kéo dài thêm thời gian công tác;

2.Có văn bản trao đổi với cán bộ, công chức sẽ kéo dài thêm thời gian công tác;

3.Cán bộ, công chức nếu đồng ý kéo dài thêm thời gian công tác theo yêu cầu củacơ quan, tổ chức, đơn vị thì có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, đơnvị;

4.Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức ra quyết định kéo dài thêmthời gian công tác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cóthẩm quyền quyết định;

5.Việc xem xét kéo dài thêm thời gian công tác đối với cán bộ, công chức đến độtuổi nghỉ hưu cần được thông báo cho cán bộ, công chức biết trước khi đến thời điểmnghỉ hưu 3 tháng;

6.Hồ sơ của cán bộ, công chức kéo dài thêm thời gian công tác và văn bản đề nghịcủa cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết địnhphải được hoàn tất chậm nhất là 2 tháng trước khi cán bộ, công chức đến thờiđiểm nghỉ hưu.

Điều 6. Bộtrưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương ra quyết định đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyềntheo quy chế và phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Điều 7.

1.Cán bộ, công chức kéo dài thêm thời gian công tác được hưởng lương và các chếđộ theo nguyên tắc: làm công việc gì thì được điều chỉnh ngạch, bậc lương vàcác chế độ khác theo công việc đảm nhận, trên cơ sở bảo đảm tiền lương và chếđộ khác không thấp hơn tiền lương và chế độ đã hưởng trước khi thực hiện kéodài thêm thời gian công tác.

2.Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức chịu trách nhiệmbảo đảm điều kiện làm việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, côngchức được kéo dài thêm thời gian công tác theo quy định của pháp luật.

Điều 8.Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫnthực hiện Nghị định này.

Điều 9. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 10. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch y ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

 

Chính phủ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải