Sign In

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

___________________________

Căn cứ Luật giáo dục, Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

1. Sửa đổi mức thu phí sơ tuyển và phí dự thi năng khiếu vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại tiết b.2, điểm 2.1, Mục II Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên như sau:

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức): 40.000 (bốn mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi (bao gồm tất cả các môn).

- Dự thi năng khiếu 80.000 (tám mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi (bao gồm tất cả các môn).

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu giải quyết.

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng

Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trương Chí Trung

Đặng Huỳnh Mai