Sign In

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chế độ tiền lương của quân đội nhân dân Việt Nam áp dụng đối với cán bộ từ trung đội trưởng trở lên

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết Hội đồng Bộ Quốc phòng. Chính phủ họp ngày 17 và 18 tháng 03  năm 1958 ấn định các nguyên tắc, yêu cầu và phương châm cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương trong năm 1958 cho cán bộ quân đội;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. – Để cải thiện một phần đời sống cho cán bộ quân đội, khuyến khích mọi người ra sức học tập và công tác nhằm thúc đẩy mạnh việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên chính quy và hiện đại, nay quy định chế độ tiền lương thay thế cho chế độ cung cấp, áp dụng đối với cán bộ từ trung đội trưởng trở lên.

Điều 2. – Căn cứ vào biên chế tổ chức của quân đội hiện nay, lương hàng tháng của cán bộ quân đội ấn định như sau:

Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Chủ nhiệm các Tổng cục Tổng Thanh tra quân đội

156.000 đ

Phó tổng tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm các Tổng cục, Phó tổng thanh tra

143.000 đ

Quân khu trưởng

136.000 đ

Sư đoàn trưởng

129.000 đ

Sư đoàn phó

117.000 đ

Trung đoàn trưởng

105.000 đ

Trung đoàn phó

93.000 đ

Tiểu đoàn trưởng

81.000 đ

Tiểu đoàn phó

71.000 đ

Đại đội trưởng

61.000 đ

Đại đội phó

53.000 đ

Trung đội trưởng

45.000 đ

Điều 3. – Để khuyến khích cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội, ngoài lương chính, cán bộ quân đội có từ 5 tuổi quân trở lên, được hưởng một khoản phụ cấp thâm niên.

Phụ cấp thâm niên lấy lương chính làm cơ sở và tùy theo tuổi quân của mỗi cán bộ mà định tỷ lệ:

- Cán bộ có 5 tuổi quân: phụ cấp bằng 5% lương chính

- Cán bộ có trên 5 tuổi quân: cứ thêm mỗi năm thì được phụ cấp thêm 1% lương chính, nhưng tất cả không được quá 25%.

Điều 4. – Căn cứ vào phương châm cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương của Chính phủ, vào yêu cầu quân đội, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định các khoản phụ cấp và trợ cấp khác như phụ cấp khu vực, trợ cấp đông con… và các khoản bán cung cấp khác.

Điều 5. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 1958.

Điều 6. – Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng