Sign In

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ QUỐC PHÒNG - CÔNG AN SỐ 179/TT-LB
NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1960 VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT
CHO BỐN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA NGÀNH CÔNG AN

 

Căn cứ vào Sắc lệnh số 054/SL, ngày 2 tháng 2 năm 1958 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt Nam", Huy chương "Quân giải phóng Việt Nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Chiến thắng" để khen thưởng tổng kết thành tích của cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Viêt Nam;

Căn cứ vào Quyết định của Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 1959 về việc áp dụng hình thức khen thưởng tổng kết của quân đội với bốn lực lượng vũ trang của ngành công an.

Thi hành Quyết nghị của Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ, Liên bộ ra thông tư quy định một số vấn đề về nguyên tắc để khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành công an như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT

 

1. Tất cả các cán bộ và chiến sĩ trong ba lực lượng vũ trang dưới đây được khen thưởng tổng kết như quân đội:

a- Công an trật tự vũ trang (hay có nơi gọi là Cảnh vệ, Công an vũ trang hay Cảnh sát vũ trang).

b- Bộ đội Cảnh vệ (Bắc và Trung Bộ), Quốc vệ đội hay Bảo vệ đội (Nam Bộ), kể cả Bảo vệ đội của huyện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

c- Lực lượng Công an xung phong.

2. Riêng cán bộ và công nhân công an xưởng ở Nam Bộ được khen thưởng tổng kết như công nhân quốc phòng.

 

II. TIÊU CHUẨN ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG

 

1. Việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành công an là tiếp tục thi hành chính sách khen thưởng tổng kết của Đảng và Chính phủ đã thi hành đối với quân đội. Vì vậy, tiêu chuẩn xét căn cứ theo Sắc lệnh số 054/SL, cụ thể là ba tiêu chuẩn cơ bản: Chức vụ, thời gian tham gia các lực lượng vũ trang của ngành công an, và không phạm sai lầm nghiêm trọng.

2. Những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân chuyển sang lực lượng vũ trang của ngành công an, hoặc là những cán bộ, chiến sĩ ở các lực lượng vũ trang của ngành công an chuyển sang quân đội, thì thời gian tham gia các lực lượng vũ trang được cộng vào thời gian tham gia quân đội để xét khen thưởng tổng kết.

Trường hợp này trước đây trong khi xét khen thưởng, nếu đã xác định tuổi quân và chức vụ của cả hai thời gian (thời gian tham gia quân đội và thời gian tham gia các lực lượng vũ trang công an), thì nay không phải xét khen thưởng lại nữa. Nhưng nếu trước đây chỉ mới xét thời gian tham gia quân đội thì nay cần xác định chức vụ và thời gian tham gia các lực lượng vũ trang của ngành công an, cộng với thời gian tham gia quân đội, rồi căn cứ vào tiêu chuẩn chung để xét khen thưởng lại, nếu mức hạng Huân chương, Huy chương tăng lên thì được đổi lại, nếu mức hạng Huân chương, Huy chương vẫn như cũ thì thôi.

 

III. TỔ CHỨC THI HÀNH

 

Việc chỉ đạo thi hành và xét duyệt khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành công an là trách nhiệm chung của Liên Bộ Công an và Quốc phòng. các cấp khu, tỉnh, thành phố, huyện, xã thì cơ quan công an và cơ quan quân sự có nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ để thi hành, cơ quan công an chịu trách nhiệm chủ trì. Việc chỉ đạo thi hành và xét duyệt khen thưởng, cần tranh thủ ý kiến của Uỷ ban hành chính các cấp.

Những cán bộ, chiến sĩ ở các lực lượng vũ trang của ngành công an đã chuyển sang các đơn vị quân đội, hiện còn tại ngũ trong các đơn vị quân đội thì do tổng cục, các quân khu, các sư đoàn, lữ đoàn và đơn vị trực thuộc hướng dẫn chỉ đạo tiến hành và xét duyệt, rồi báo cáo lên Tổng cục Chính trị xét đề nghị khen thưởng.

Những cán bộ, chiến sĩ và thương binh ở các lực lượng vũ trang của ngành công an hiện còn công tác trong ngành công an hay đã chuyển sang công tác ở các cơ quan, các ngành, các đoàn thể, các nhà máy, hầm mỏ, công trường, nông trường,v.v... hoặc đã phục viên về các địa phương (kể cả số cán bộ, chiến sĩ chuyển sang quân đội rồi mới phục viên, chuyển ngành) và tất cả cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, từ trần thì cơ quan công an và cơ quan quân sự các cấp khu, tỉnh, thành phố, huyện, châu chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo thi hành và xét duyệt rồi gửi lên Bộ Công an, Bộ Công an cùng với Bộ Quốc phòng xét duyệt. Sau khi duyệt xong, Bộ Quốc phòng ra quyết định tặng thưởng.

 

Nguyễn Văn Vịnh

(Đã ký)

Trần Quổc Hoàn

(Đã ký)

 

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ trưởng

Bộ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Nguyễn Văn Vịnh

Trần Quốc Hoàn