Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Linh Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 10420-CV/VPTW, ngày 21 tháng 9 năm 2010;

Xét Tờ trình số 323-TTr/BCSĐTNMT ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tờ trình số 60/TTr-BNV, ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Linh Ngọc, Viện Trưởng Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Linh Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng