Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt và ký Nghị định thư số 2 về quyền vận chuyển 5 thuộc hiệp định vận chuyển hàng không giữa chính phủ các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

_____________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1061/TTr-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Nghị định thư số 2 về quyền vận chuyển 5 thuộc Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Nghị định thư nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng