Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

____________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4686-CVNS/BTCTW ngày 11 tháng 9 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bản số 103/TTr/BCSĐ-TCCB, ngày 20 tháng 5 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 41/TTr-BNV, ngày 24 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Sơn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng