Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phan Đình Diệu, chuyên gia cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ hưu

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1570/TTr-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Phan Đình Diệu, chuyên gia cao cấp, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Phan Đình Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng