Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ (sau đât gọi tắt là Ủy ban), gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Nguyễn Hồng Quân,Chủ tịch Ủy ban;

2. Thứ trưởng Bộ Công an, Lê Thế Tiệm, Ủy viên;

3. Thứ trưởng  Bộ Xây dựng, Nguyễn Văn Liên, Ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ngô Thịnh Đức, Ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Bích Đạt, Ủy viên;

6. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Lê Bạch Hồng, Ủy viên;

7. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Lê Văn Tiến, Ủy viên;

8. GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Ủy viên;

9. PGS.TS Đào Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam, Ủy viên;

10. Mời 01 đại diện của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi trường của Quốc hội và 01 đại diện cơ quan khoa học về cầu đường của Nhật Bản tham gia Ủy ban (Bộ Xây dựng làm các thủ tục để Chính phủ Nhật Bản cử người tham gia).

Danh sách cụ thể do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban

1. Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ có nhiệm vụ:

- Điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố;

- Làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan;

- Chỉ đạo rà soát toàn bộ các công đoạn triển khai công trình, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp cụ thể để khắc phục sự cố và tiếp tục triển khai Dự án;

- Kiến nghị sửa đổi những quy định quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng công trình để bảo đảm không lặp lại những sự cố tương tự.

2. Chủ tịch Ủy ban thành lập các tổ chuyên môn giúp việc cho Ủy ban; ban hành quy chế làm việc và khẩn trương tổ chức triển khai hoạt động; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả điều tra trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tạm dừng thi công gói thầu số 2 cho đến khi Ủy ban điều tra đưa ra kết luận. Bộ Giao thông vận tải, các nhà thầu và các bên liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ủy ban.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí hoạt động của Ủy ban theo nhiệm vụ khẩn cấp.

Điều 4. Ủy ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên nêu tại Điều 1 chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng