Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Số ký hiệu 8023/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 10/12/2013 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.