• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/1950
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 24/LĐ-NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1950

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Tổ chức các cơ quan Lao động địa phương liên khu và tỉnh

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Chiểu sắc lệnh số 226/SL ngày 28/11/1946 tổ chức Bộ Lao động trong Chính phủ hiện thời;

Chiểu sắc lệnh số 169/SL ngày 14/04/1948 tổ chức các cơ quan Lao động địa phương;

Chiểu nghị định số 20 ngày 15/05/1948 của Bộ trưởng Bộ Lao động ấn định nhiệm vụ của các Sở và Ty Lao động;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. -Kể từ ngày ký nghị định này, các Sở Lao động sẽ gọi là "Khu Lao động", do một ông Giám đốc Khu Lao động điều khiển.

Điều 2. -Ở tỉnh nào xét ra quan hệ nhiều về phương diện lao động sẽ đặt một Ty Lao động, do một Trưởng ty Lao động điều khiển.

Ở những tỉnh nào kế cận với nhau mà vấn đề lao động ít quan hệ hơn thì đặt một Ty Lao động liên tỉnh.

Ở các tỉnh khác công việc lao động sẽ do Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh ấy trực tiếp đảm nhận.

Điều 3. -Ông Đổng lý Văn phòng Bộ Lao động, các ông Chủ tịch UBKCHC các liên khu và các ông Giám đốc Khu Lao động chiểu nghị định thi hành./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.