• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2017
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Số: 04/2007/TT- NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

THÔNG TƯ

               Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã   

                                             

Căn cứ Luật Hợp tác xã 18/2003/QH11 ngày 26 /11/ 2003;

Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) về kinh tế tập thể và để tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trong hoạt động tín dụng nội bộ;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2004/TT- NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã như sau:

1. Sửa đổi điểm đ khoản 2 Mục II như sau:

“Có vốn điều lệ thực có tối thiểu là 100 (một trăm) triệu đồng”.

2. Sửa đổi điểm g khoản 2 Mục II như sau:

“Thành viên Ban quản trị (sau đây gọi tắt là Ban quản trị), Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và cán bộ làm nghiệp vụ tín dụng nội bộ của hợp tác xã phải có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm về quản lý kinh tế và đã được tập huấn về nghiệp vụ tín dụng nội bộ hợp tác xã”.

3. Sửa đổi Khoản 9 Mục II như sau:

“Việc cho xã viên vay vốn có bảo đảm bằng tài sản hoặc không có bảo đảm bằng tài sản là do Đại hội xã viên quyết định. Đối với khoản vay mà Đại hội xã viên quyết định phải có bảo đảm bằng tài sản, thì các bên thực hiện theo quy định về giao dịch bảo đảm tại Bộ luật Dân sự năm 2005, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan”.

4. Thay thế  mẫu phụ lục 03 bằng mẫu phụ lục đính kèm Thông tư này.

5. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1 Mục III Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 có trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Nguyễn Đồng Tiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.