• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2001
CHÍNH PHỦ
Số: 186-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tạo nguồn bảo đảm nhu cầu chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường giao thông trong cả nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1

Tổ chức, cá nhân mua xăng dầu, dầu diêzen của các tổ chức được phép nhập khẩu, chế biến xăng dầu (trừ xăng máy bay, xăng công nghiệp, dầu mazút, dầu lửa) đều phải chịu lệ phí giao thông tính vào giá bán xăng dầu.

Trường hợp xăng máy bay, xăng công nghiệp, dầu mazút, dầu lửa, nếu đưa vào sử dụng dưới bất cứ hình thức nào để chạy phương tiện đường bộ thì phải chịu lệ phí giao thông theo Nghị định này.

Điều 2

Mức lệ phí giao thông tính vào giá bán mỗi lít xăng, dầu điêzen 300 đồng (300 đồng/lít).

Khi giá thị trường biến động từ 20% trở lên, Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thu cho phù hợp.

Điều 3

Tổ chức được phép nhận khẩu, chế biến xăng, dầu có nhiệm vụ thu và nộp lệ phí giao thông vào ngân sách Nhà nước khi bán xăng, dầu và được trích tỷ lệ phần trăm (%) tính trên tổng số tiền lệ phí giao thông thu được để chi phí cho việc thực hiện thu, nộp lệ phí giao thông.

Bộ Tài chính quy định việc trích và quản lý sử dụng khoản tiền được trích nêu tại Điều này.

Điều 4

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, đôn dốc các tổ chức kinh doanh xăng dầu thực hiện kê khai thu, nộp vào ngân sách Nhà nước tiền lệ phí giao thông qua giá xăng dầu.

Điều 5

Nghị định này thay thế Quyết định số 211-HĐBT ngày 9-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-1995, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Các loại lệ phí giao thông khác dối với các phương tiện vận chuyển đường bộ ngoài lệ phí giao thông qua giá xăng dầu theo Nghị định này, chỉ sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định mới được phép thực hiện. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phải tổ chức thu theo đầu mối thống nhất, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến việc vận chuyển bình thường của các phương tiện giao thông.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 7

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.