• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 23/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 5 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị

 và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về  việc  công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 198/TT-SXD ngày 22/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về định mức khoán chi phí dịch vụ công ích đô thị, quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2215/QĐ - UBND  ngày 13 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định tạm thời việc sửa đổi bổ sung một số định mức dịch vụ công ích đô thị tại Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về định mức dịch vụ công ích đô thị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố; các tổ chức, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Xuân Phong

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.