• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/1955
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 532/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1955

NGHỊ ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 532/TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1955 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ QUẢN LÝ NHÂN CÔNG

 

Theo Sắc lệnh số 226-SL ngày 28-11-1946 tổ chức Bộ Lao động.

Theo Nghị định số 65-LĐ-NĐ ngày 3-11-1954 đổi Vụ Dân công thành Phòng Nhân lực:

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Lao động.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1- Nay thành lập một Vụ Quản lý Nhân công trong Bộ Lao động thay cho Phòng Nhân lực.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Điều 2- Vụ Quản lý nhân công có nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu và kịp thời đề nghị ban hành chính sách và thể lệ về huy động và sử dụng nhân công; theo dõi sự thực hiện. Nghiên cứu chế độ dân công thời bình.

2) Đặt kế hoạch phân phối nhân công cho các ngành cần nhân công; giải quyết công việc làm cho công nhân thất nghiệp.

3) Phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam(1) và các ngành có liên quan nghiên cứu kế hoạch đào tạo công nhân chuyên nghiệp, hướng dẫn việc tổ chức và giáo dục công nhân, nâng cao hiệu suất lao động.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Điều 3- Tổ chức bộ máy của Vụ Quản lý nhân công do Bộ Lao động quy định

Điều 4- Vụ Quản lý nhân công do một Giám đốc điều khiển có thể có một hoặc hai Phó Giám đốc.

Điều 5- Ông Bộ trưởng Bộ Lao động chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

(1) Nay là Tổng công đoàn Việt Nam.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Văn Đồng

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.