• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Số: 21/2016/TT-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về

hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác

 của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

                                                                      ________________________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 thang s6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đi, bsung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đi với khách hàng (Thông tư s 04/2013/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mt số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấp phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.”

2. Bổ sung khoản 9 vào Điều 5 như sau:

“9. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ để thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác phù hợp với quy định tại Thông tư này, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan.”

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2 và Điều 4 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.