• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2009
UỶ BAN DÂN TỘC
Số: 01/2009/TT-UBDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, Điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007

 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho

 cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

 ________________________

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010;

Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, Điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 2, Điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT như sau:

1. Điểm b:

b) Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đặc thù của địa phương phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Chương trình 135 giai đoạn II, cụ thể:

+ Nhóm tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn, bản: Các chuyên đề 1, 2, 11 trong Chương trình khung và các nội dung liên quan khác của địa phương (nếu có).

+ Nhóm tài liệu đào tạo, bồi dưỡng dành cho cộng đồng (người dân): Các chuyên đề 1, 2, 6, 7 trong Chương trình khung và các nội dung liên quan khác của địa phương (nếu có).

2. Điểm c

c) Chỉ đạo cơ quan Thường trực Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh và cấp huyện phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II theo tài liệu do Ủy ban Dân tộc ban hành và các tài liệu do địa phương biên soạn theo các nội dung quy định tại điểm b) của Thông tư này. Riêng nội dung đào tạo nghề, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Liên tịch Ủy ban Dân tộc – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải được tổ chức đảm bảo thời lượng tối thiểu của các chuyên đề theo nội dung Chương trình khung. Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cập nhật kiến thức phù hợp với đặc thù của học viên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, chưa phù hợp đề nghị phản ánh về Ủy ban Dân tộc để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.