• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/2009
QUỐC HỘI
Số: 32/2009/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung

 trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

_____________________________

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TTr-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, bội chi NSNN, phát hành bổ sung vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân; Báo cáo thẩm tra số 819/BC-UBTCNS12 ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo thẩm tra số 780/BC-UBTCNS12 ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban Kinh tế và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội số 240/BC-UBTVQH12 ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009 của Chính phủ và cho rằng: những tháng đầu năm 2009 do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đầu tư, giải quyết việc làm, thu ngân sách... của nước ta gặp nhiều khó khăn và giảm sút; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ nhiều năm trước. Nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta đã đạt được kết quả tích cực bước đầu, thể hiện khá rõ nét trong một số ngành, lĩnh vực, những khó khăn về sản xuất, việc làm, đời sống của nhân dân đang dần được tháo gỡ, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức còn lớn. Từ nhận định về diễn biến tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2009 và những tháng tiếp theo, Quốc hội nhất trí điều chỉnh mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 là: tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Điều 2.

Điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2009 khoảng 5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%; chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 3%; mức bội chi ngân sách nhà nước không quá 7%GDP. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chính phủ điều hành bội chi ngân sách nhà nước ở mức thấp nhất và giảm dần trong một số năm tiếp theo.

Điều 3.

Phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục theo mục tiêu đã được Quốc hội quyết định; đồng thời, bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên và các dự án cấp bách, nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển. Chính phủ xây dựng phương án phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 01/2009 đến hết tháng 6/2009 đã giãn cho các đối tượng.

Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Điều 5.

Giữ tổng chi trong dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 21/2008/QH12 ngày 08/11/2008 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Các Bộ, ngành trung ương, địa phương phấn đấu tăng thu, chống thất thu, kiên quyết thu hồi nợ đọng để bù đắp số giảm thu, sắp xếp các nhiệm vụ chi, chủ động cân đối thu, chi ngân sách. Cho phép sử dụng quỹ tài chính hợp pháp để bù đắp số hụt thu; trường hợp ngân sách địa phương vẫn giảm thu so với dự toán được giao do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế thì ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương.

Chính phủ sử dụng số bội chi ngân sách nhà nước tăng thêm chỉ để bù đắp số hụt thu, bảo đảm nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2009 đã được Quốc hội quyết định; chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế; chủ động, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu tổng quát được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Trong thời gian Quốc hội không họp, nếu phát sinh tình huống cần thiết, cấp bách vượt thẩm quyền thì Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Uỷ ban Kinh tế, Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.