• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2009
BỘ CÔNG AN-BỘ XÂY DỰNG
Số: 04/2009/TTLT/BXD-BCA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

 

Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Lê Hồng Anh

Nguyễn Hồng Quân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.