• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/1970
  • Ngày hết hiệu lực: 13/07/1981
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1970

PHÁP LỆNH

Sửa đổi và bổ sung pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16 tháng 4 năm 1962.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào điều 7 và điều 25 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 15 tháng 7 năm 1960;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Quyết định:

Điều 1. Nay thay điều 5 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16 tháng 4 năm 1962, bằng điều 5 (mới) sau đây:

Điều 5 (mới).- Bộ máy làm việc và biên chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao định và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 2. Nay bổ sung điều 7 của pháp lệnh nói trên bằng điều 7 (mới) sau đây:

Điều 7 (mới).- Để tăng cường hiệu lực của công tác kiểm sát, nay thành lập ngạch kiểm sát viên gồm có: kiểm sát viên cao cấp, kiểm sát viên trung cấp và kiểm sát viên sơ cấp.

Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Hà Nội ngày 15 tháng 1 năm 1970./.

 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.