• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 240/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 732/BGDĐT-TCCB ngày 10 tháng 02 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm các thành viên: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên. Bổ nhiệm thành viên giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hội đồng như sau:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng;

2. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Tổng thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Đề xuất các chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Điều 3. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 5 năm, kể từ ngày thành lập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.