• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 239/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP, ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 851/TTr-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2009; Ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1454/BTC-NSNN ngày 9 tháng 02 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Hoãn thu hồi số vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 là 3.391,774 tỷ đồng, trong đó số vốn hoãn thu hồi trong dự toán của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 là 1.554,6 tỷ đồng, số vốn hoãn thu hồi trong dự toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 1.837,174 tỷ đồng.

2. Số vốn ngân sách ứng trước còn lại phải thu hồi trong năm 2009 là 252,502 tỷ đồng, trong đó số vốn phải thu hồi trong dự toán của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 là 158,502 tỷ đồng, số vốn thu hồi trong dự toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 94 tỷ đồng.

(Số vốn ngân sách hoãn thu hồi và phải thu hồi nêu trên của các cơ quan, đơn vị theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 quy định tại điểm 2, Điều 1 Quyết định này thay thế số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi theo Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương có liên quan số vốn ngân sách ứng trước được hoãn thu hồi và số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi quy định tại Điều 1 Quyết định này để triển khai thực hiện.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, các cơ quan có liên quan cân đối nguồn để bố trí hoàn trả ngân sách nhà nước đối với những khoản vốn ngân sách ứng trước của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương trong dự toán năm 2010 và các năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan (theo Phụ lục quy định tại Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.