• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/1965
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 120/TTg-NC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1964

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 120/TTG-NC
NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1964 VỀ VIỆC XÂY DỰNG KHU SẢN XUẤT
ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO MỘT SỐ PHẠM NHÂN HẾT HẠN TÙ

 

Kính gửi: - Bộ Công an

- Bộ Tài chính

- Tổng cục khai hoang

- Ngân hàng Nhà nước

Trong thời gian qua, một số phạm nhân hết hạn tù, sau khi được tha, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm công việc để làm ăn sinh sống lương thiện. Có những người xin ở lại trại cải tạo để nhờ trại bố trí công việc làm; một số sống lang thang và trở lại phạm pháp.

Để giải quyết tình hình trên, theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ quyết định như sau:

1. Giao cho Bộ Công an xây dựng thí điểm một khu sản xuất để thu nhận một số phạm nhân hết hạn tù, không có cơ sở làm ăn, tổ chức họ lao động sản xuất, sinh sống lương thiện. Trước hết cần thu nhận những phạm nhân hết hạn tù và quê quán ở Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Linh và địa phương không giải quyết được công việc sản xuất cho họ. Sau khi đã có kinh nghiệm, Bộ Công an sẽ hướng dẫn cho một số địa phương thực hiện chủ trương này.

2. Để giúp cho việc xây dựng khu sản xuất trong lúc đầu được thuận tiện, Bộ Công an được sử dụng một số nhân lực và phương tiện vật liệu sẵn có của các trại cải tạo. Khu sản xuất được xây dựng theo hình thức hợp tác và do Bộ Công an hướng dẫn, giúp đỡ thêm việc tổ chức, quản lý và do Uỷ ban hành chính địa phương quản lý về mặt hành chính. Đến khi những hợp tác xã này có đủ điều kiện để tự quản, Bộ Công an sẽ giao cho Uỷ ban hành chính địa phương phụ trách hoàn toàn về mọi mặt cũng như đối với các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp khác.

3. Vì phần đông số phạm nhân hết hạn tù được thu nhận vào khu sản xuất không có cơ sở sinh sống, không có tài sản, cho nên ngoài việc cho họ hưởng một số chế độ áp dụng đối với đồng bào đi tham gia phát triển kinh tế miền núi, trong buổi đầu cần có chế độ trợ cấp cho họ để mua sắm những tư liệu sinh hoạt và sản xuất cần thiết. Bộ Công an sẽ bàn cụ thể với Bộ Tài chính, Tổng cục khai hoang và các ngành có liên quan để quy định chế độ nói trên cho thích hợp.

Đây là một công việc mới mẻ, có nhiều khó khăn, phức tạp. Bộ Công an cần nghiên cứu kế hoạch để tiến hành xây dựng khu sản xuất thí điểm này một cách thận trọng, vững chắc.

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.