• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/1964
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 60-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1964

THÔNG TƯ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 60/TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1964 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 593-TTG NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1957 VỀ VIỆC THI HÀNH CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO

Sắc lệnh số 234-SL ngày 14-6-1955 của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về chính sách tôn giáo đã quy định:

"Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng của nhân dân.... Khi truyền bá tôn giáo, các nhà tu hành có nhiệm vụ giáo dục các tín đồ lòng yêu nước, nghĩa vụ của người công dân, ý thức tôn trọng chính quyền nhân dân và pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà" (Điều 1, chương 1).

"Các tôn giáo được mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo của mình" (Điều 5, chương I).

"Các tổ chức tôn giáo phải tuân theo pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà như mọi tổ chức khác của nhân dân" (Điều 14, chương IV).

Ngày 10 tháng 12 năm 1957, Thủ tướng Chính phủ đã ra Thông tư số 593-TTg quy định chi tiết thi hành những điều khoản trên.

Việc thi hành Thông tư số 593-TT đã thu được kết quả tốt bước đầu. Nhiều tổ chức tôn giáo khi đào tạo, phong chức những người chuyên hoạt động tôn giáo đã chú ý lựa chọn những người xứng đáng. Những người tu hành được lựa chọn tốt, trong khi truyền bá tôn giáo, đã chú trọng giáo dục lòng yêu nước và nghĩa vụ thi hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên trong việc chọn người để đào tạo và phong chức cất nhắc cũng còn có những tổ chức tôn giáo không chú ý đầy đủ tư cách công dân của người đó, nên đã gây hậu quả không tốt về nhiều mặt, và không được tín đồ đồng tình.

Để bảo đảm việc chấp hành những điều khoản kể trên của Sắc lệnh số 234-SL ngày 14-6-1955, để giúp đỡ các tôn giáo đào tạo tốt những người chuyên hoạt động tôn giáo phù hợp với nguyện vọng chính đáng của tín đồ tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại và quy định rõ thêm mấy điểm sau đây:

1- Tất cả các tổ chức tôn giáo đều phải nghiêm chỉnh thi hành Thông tư số 493-TTg ngày 10 tháng 12 năm 1957.

2- Khi tuyển học sinh để đào tạo thành những người chuyên hoạt động tôn giáo, cũng như khi phong chức hoặc cất nhắc những người này, các tổ chức tôn giáo cần lựa chọn những công dân tốt và phải được cơ quan chính quyền có thẩm quyền sau khi đã xét tư cách, đạo đức công nhân của những người đó phê chuẩn.

Học sinh tuyển vào các trường, các lớp tôn giáo do Uỷ ban hành chính xã nơi quê quán của học sinh xét duyệt.

Đối với người chuyên hoạt động tôn giáo, được lựa chọn để phong chức hoặc cất nhắc nếu phạm vi hoạt động tôn giáo của người đó là một huyện, thì do Uỷ ban hành chính huyện xét duyệt; nếu phạm vi hoạt động tôn giáo rộng hơn một huyện thì do Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố xét duyệt; nếu phạm vi hoạt động tôn giáo có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, thì các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố có liên quan cần trao dổi ý kiến với nhau để xét duyệt dưới sự chủ trì của Chủ tịch Uỷ ban hành chính nơi cư trú của người hoạt động tôn giáo.

3- Ban tôn giáo Phủ Thủ tướng, Uỷ ban hành chính các cấp và các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thi hành đúng đắn Thông tư này vì lợi ích của tín đồ tôn giáo và lợi ích chung của quốc dân.

Phạm Hùng

(Đã ký)

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.