• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/1964
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 1964

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 1964 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

 

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào Điều 57 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Điều 33 của Luật tổ chức Quốc hội,

Căn cứ vào những yêu cầu của công tác văn hoá và xã hội của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Nay thành lập Uỷ ban văn hoá và xã hội của Quốc hội.

2- Uỷ ban văn hoá và xã hội của Quốc hội có nhiệm vụ:

- Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác về những vấn đề văn hoá và xã hội do Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho;

- Nghiên cứu những vấn đề văn hoá và xã hội mà Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho;

- Đề đạt ý kiến về những vấn đề văn hoá và xã hội với Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3- Uỷ ban văn hoá và xã hội có một Chủ nhiệm, một hoặc hai Phó Chủ nhiệm và một số uỷ viên.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 3 tháng 7 năm 1964.

 Trường Chinh

(Đã ký)

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.