• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2016
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 18/2007/QĐ-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ”

________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Công văn số 523/TTCP-VP ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về việc thỏa thuận quy định trang phục thanh tra viên;

Theo đề nghị của ông Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Quốc Thắng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.