• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2007
UỶ BAN DÂN TỘC
Số: 06/2007/QĐ-UBDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II

________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ- CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ- TTg, ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006- 2010;

Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 giai đoạn II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1.Giao Văn phòng điều phối Chương trình 135 giai đoạn II chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền, các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan:

a) Xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể hằng năm, phối hợp với các cơ quan truyền thông tin Trung ương tổ chức thực hiện tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chương trình 135.

b) Kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông, tuyên truyền về Chương trình 135 giai đoạn II theo kế hoạch hàng năm và cho cả giai đoạn.

c) Phối hợp tổ chức tập huấn cho các cán bộ theo dõi công tác truyền thông. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các mục tiêu của Chiến lược truyền thông ở cấp cơ sở.

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình 135 giai đoạn II có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Cơ quan thường trực Chương trình 135 và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và cả giai đoạn.

b) Bố trí kinh phí và giao cho hệ thống các Cơ quan truyền thông ở địa phương phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực Chuơng trình 135 của tỉnh và các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch truyền thông tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 giai đoạn II, Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình 135 giai đoạn II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ NHIỆM
Phó Chủ nhiệm

(Đã ký)

 

Hà Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.