• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 24/10/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 175/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2007;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ:

1. Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

2. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định.

3. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng là một Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Một Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên trách.

3. Ủy viên thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Các Ủy viên là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Điều 5. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng

1. Giúp việc Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Thành phần Tổ Thư ký giúp việc gồm có:

a) Tổ trưởng do một lãnh đạo cấp Vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm;

b) Các tổ viên khác gồm cán bộ của các cơ quan liên quan như: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Giám sát Tài chính quốc gia.

Danh sách thành viên và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia ban hành theo Phụ lục của Quyết định này. Việc cử và thay thế thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 200/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1999, số 124/2001/QĐ-TTg ngày 22 tháng 08 năm 2001 và các văn bản ban hành trước đây về thành viên  Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.