• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
ỦY BAN DÂN TỘC
Số: 01/2018/TT-UBDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

1/01/clip_image001.png" width="63" />ỦY BAN DÂN TỘC
 

1/01/clip_image002.png" width="220" />CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01   /2018/TT-UBDT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

1/01/clip_image003.png" width="239" />Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ các Thông tư         

Bãi bỏ các Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành sau đây:

1. Thông tư số 04/2011/TT-UBDT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

2. Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

3. Thông tư số 05/2014/TT-UBDT ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  01 tháng  10 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Công báo;

- Lưu: VT, PC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


(Đã ký)
 

 

Đỗ Văn Chiến

 

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

 

Đỗ Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.