• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1492/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế

__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 10995/TTr-BGD&ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2007 về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Học viện Âm nhạc Huế trên cơ sở tổ chức lại các Khoa, Bộ môn ngành âm nhạc thuộc Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, Khoa Âm nhạc thuộc Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn hiện có trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở của Học viện: số 01, Lê Lợi, thành phố Huế.

Giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thành lập Học viện theo đề án đã được phê duyệt.

Điều 2. Học viện Âm nhạc Huế là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Âm nhạc Huế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Học viện Âm nhạc Huế hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.