• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 26/12/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1436/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà Nước về Quy hoạch điện VI

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Quy hoạch điện VI.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 07 năm 2007 về Quy hoạch điện VI.

2. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch điện VI. Thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng các công trình điện; các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

4. Chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng lòng hồ và mặt bằng để thi công Dự án thủy điện Sơn La.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI gồm có:

1. Trưởng ban: ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng ban: ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Các ủy viên gồm: một Thứ trưởng hoặc cấp tương đương thuộc các Bộ, cơ quan sau đây:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính;

- Văn phòng Chính phủ;

- Mời một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tùy theo nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước mời các đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan dự họp và báo cáo các vấn đề cần thiết.

4. Giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI có Tổ tổng hợp trực thuộc Bộ Công Thương.

Điều 4. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Chính phủ; Bộ trưởng, Phó Trưởng ban và Thứ trưởng, ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Bộ mình phụ trách.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của bộ máy Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI được tính vào chi phí của các dự án điện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.