• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 153/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy và chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2007

1

Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

28.357.000

a)

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

22.536.000

b)

Thu bảo hiểm y tế bắt buộc

5.180.000

c)

Thu bảo hiểm y tế tự nguyện

641.000

2

Chi quản lý bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam

815.000

3

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

160.000

 Điều 2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2007 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng từ năm ngân sách 2007.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2007 được giao theo đúng quy định hiện hành./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.