• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/1961
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 207-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 1961

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 207/CP NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 1961
QUY ĐỊNH THỂ LỆ ĐỐI VỚI PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 1961;

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Phóng viên báo chí, điện ảnh, nhiếp ảnh nước ngoài có thể được phép vào hoạt động nghiệp vụ ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Điều 2: Phóng viên của nước ngoài muốn vào hoạt động ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà phải xin phép Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Đơn xin phép có thể gửi qua các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán hay cơ quan đại diện chính thức khác của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà .

Điều 3: Phóng viên nước ngoài vào hoạt động ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được mang theo máy ảnh, máy ghi âm, máy vô tuyến điện thu thanh, máy quay phim cần thiết cho sự nghiệp của mình.

Điều 4: Phóng viên nước ngoài vào nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được hoạt động nghiệp vụ sau khi được Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cấp thẻ phóng viên.

Thời hạn của thẻ phóng viên nước ngoài do Bộ Ngoại giao định, nhiều nhất là một năm; khi thẻ phóng viên hết hạn, phóng viên có thể xin gia hạn hoặc xin đổi thẻ mới.

Điều 5: Phóng viên nước ngoài muốn đi thăm một địa phương hay một cơ quan, xí nghiệp nào, muốn phỏng vấn các người lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, hay các người phụ trách các cơ quan xí nghiệp, muốn thu thanh vào dây ghi âm trong khi phỏng vấn, cần được Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà giới thiệu.

Điều 6: Phóng viên nước ngoài muốn gửi tin tức bằng điện báo sẽ được Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà giới thiệu với Tổng cục Bưu điện.

Điều 7: Phóng viên nước ngoài hoạt động ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà phải tôn trọng luật lệ hiện hành của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Người nào vi phạm luật lệ sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và có thể bị thu hồi thẻ phóng viên và giấy chứng nhận cư trú.

Điều 8: Các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.