• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/1961
  • Ngày hết hiệu lực: 17/07/1988
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 13-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1961

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 13/CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 1961
VỀ VIỆC MÁY BAY NƯỚC NGOÀI NHẬP, XUẤT HOẶC QUÁ CẢNH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 16-12-1960;

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Tất cả máy bay nước ngoài muốn nhập, xuất hoặc quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đều phải xin phép Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, hoặc các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đặt ở nước ngoài.

Điều 2: Đơn xin phép phải gửi đến các cơ quan nói trên, ít nhất bảy ngày trước ngày dự định cho máy bay vào nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đơn phải nói rõ các điểm sau đây:

- Số lượng máy bay và nhiệm vụ bay;

- Kiểu máy bay (quân dụng, dân dụng) thuộc công ty hoặc cơ quan hàng không nào;

- Số hiệu và tên gọi điện đài của máy bay;

- Số người, tên và chức vụ của từng ngưòi trong tổ công tác trên không;

- Sân bay cất cánh, đường bay, và khi bay vào nước Việt Nam dân chủ cộng hoà phải qua địa điểm nhập, xuất cảnh nào;

- Sân bay cần đỗ tạm khi bay ngang qua, và sân bay hạ cánh cuối cùng.

- Ngày giờ dự định cất cánh, và ngày giờ bay qua không phận nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Đơn xin phép phải kèm theo thủ tục phí. Thủ tục phí do ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Bộ trưởng Bộ Tài chính ấn định.

Điều 3: Những máy bay chỉ bay qua không phận nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và không hạ cánh xuống sân bay nào của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cũng phải làm đầy đủ các mục như đã quy định trong Nghị định này.

Điều 4: Sau khi máy bay được phép nhập, xuất hoặc quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Công ty hoặc cơ quan hàng không đương sự phải liên hệ với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đặt tại sân bay Gia Lâm, để hai bên thông báo cho nhau biết kế hoạch bay cụ thể, và những yêu cầu về mặt chuyên môn.

Điều 5: Khi hoãn hoặc đình chỉ một chuyến bay đã xin phép. Công ty hoặc cơ quan hàng không đương sự phải báo lại cho cơ quan nói trên ở Điều 1 biết.

Điều 6: Khi đã vào không phận nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, máy bay phải chịu sự chỉ huy hoàn toàn của cục Hàng không dân dụng Việt Nam và phải tuân theo mọi pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Điều 7: Những điều quy định trên không áp dụng đối với những máy bay đã được phép bay thường xuyên theo đường bay đã quy định trong các hiệp định hàng không đã ký kết với nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Những chuyến bay bất thường ngoài những điều khoản của hiệp định đã ký kết đều phải làm đầy đủ thủ tục đã quy định.

Điều 8: Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Phạm Văn Đồng

                                                          (Đã ký) 

 

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.