• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 127/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
____________________________________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;   
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần
1. Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính sau đây:
a) Công chứng;
b) Chứng thực;
c) Các thủ tục liên quan đến hộ tịch;
d) Cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân;
đ) Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu (bao gồm cả hộ chiếu thuyền viên);
e) Cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài;
g) Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải thuỷ, bộ;
h) Cấp giấy phép xây dựng;
i) Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
k) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng;
l) Thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm hành chính các loại;
m) Đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới;
n) Đăng ký các loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công;
o) Thủ tục thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu; hàng hoá quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
2. Ngoài những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ bảy.
3. Thời gian làm việc ngày thứ bảy như ngày làm việc bình thường. Các đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học để  không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc. Những thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay thì bố trí cán bộ, công chức giải quyết theo quy định; những thủ tục hành chính khác thì chỉ bố trí bộ phận nhận và trả kết quả làm việc để tiếp nhận và trả kết quả, không bố trí các bộ phận liên quan làm việc.
4.Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được bố trí nghỉ vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Trường hợp cán bộ, công chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.
Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương
1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức làm việc vào các ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện.
2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.